Cookies en Asociación Galega de Instrumentos de Corda
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies.

Undécimo concurso cidade de Vigo

de violín, viola, violonchelo y contrabajo


Bases do concurso

  A CELEBRACIÓN DO XI CONCURSO DE CORDA CIDADE DE VIGO COINCIDE COA ÉPOCA DO NADAL NA CIDADE, E A OCUPACIÓN HOSTALEIRA NESAS DATAS É MOI ALTA, POR ISO DENDE A ORGANIZACIÓN DO CONCURSO ACONSELLÁMOSVOS QUE FAGADES VOSA RESERVA DE HOTEL CANTO ANTES.

 1. Categorías

  No concurso poderán participar tódolos novos violinistas, violistas, violonchelistas e contrabaixistas que cursen o cursaran estudos de música en institucións de educación musical públicas ou privadas de España ou Portugal, nas categorías seguintes.

  • Grupo A*: ata 12 anos.
  • Grupo B: ata 15 anos.
  • Grupo C: ata 18 anos.
  • Grupo D: ata 22 anos.

  *A categoría “A” limitase única e exclusivamente ás especialidades de Violín e Violonchelo.

  No instrumento de Viola existirán só as categorías C e D..

  No instrumento de Contrabaixo existirá unha única categoría, a D.

  A idade límite, para participar en cada categoría será a que teña o participante o día 03/12/2022.

  Non se poderán presentar no concurso aqueles violinistas, violistas, violonchelistas ou contrabaixistas que obtivesen un primeiro premio nalguna edición anterior (na mesma categoría), de este concurso, ou dos “Concurso de Violín”, ou de “Violín e Violonchelo”, ou de “Violín, Violonchelo e Viola Cidade de Vigo”.

  O participante que gañase con anterioridade, nalguna das categorías, e participe na categoría seguinte, dacordo co disposto no parágrafo anterior, non poderá interpretar de novo ningunha das obras que interpretou con anterioridade, na edición na que obtivese o premio.

 2. Presentación de solicitudes

  As persoas interesadas en participar no concurso deben cumprimentar e enviar o boletín de preinscrición que consta na páxina web: http://www.agic.org.es/. . Dita preinscrición poderá ser realizada ata as 24:00 horas do día 31 de outubro de 2022.

  Á solicitude de preinscrición debe acompañarse a seguinte documentación imprescindible:

  1. Documentación a achegar:

   • Copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte. No caso de ser o participante un menor de idade, deberá acompañarse, debidamente cumprimentada e firmada, a autorización materna/paterna, e, copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte do proxenitor que firme a autorización.
   • Datos de contacto, incluíndo teléfono móbil e correo electrónico de uso habitual.
   • Unha fotografía do participante, obtida no ano 2022.
   • Repertorio das obras elexidas. (Título, compositor, e duración aproximada).
   • Unha gravación con algunha interpretación recente do participante. Esta gravación estará identificada co nome do intérprete e obras interpretadas. A gravación achegarase en formato mp4. Esta gravación non poderá exceder os sete minutos de duración.

   En ningún caso se devolverá a documentación presentada.

   No caso de calquera incidencia referida á documentación solicitada, contactar có email: info@agic.org.es.

  2. Proceso de selección das persoas preinscritas.

   Unha vez finalizado o prazo de preinscrición, procederase á selección dos participantes baseándose na documentación presentada.

   Comunicarase ás persoas preinscritas o resultado de dita selección ata o 7 de novembro de 2022, éste incluido, a través da dirección de correo electrónico que proporcionaron no formulario de preinscrición.

  3. Cota de inscrición.

   Os concursantes seleccionados para participar no concurso presentarán, de forma electrónica a través do correo electrónico info@agic.org.es, antes do 18 de novembro de 2022, o xustificante de ter aboado a cantidade de 60 Euros, en concepto de cota de inscrición, na conta: ES90 2080 5000 6930 4032 3560 de ABANCA a nome de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. En dito ingreso deberán facer constar de forma inescusábel:

   • a) Concepto: Cota inscrición Concurso de Corda “Cidade de Vigo” 2022.
   • b) Nome do Concursante

   Para as transferencias realizadas dende Portugal, deberán engadir o Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

   En ningún caso se devolverá a cota de inscrición.

   As persoas seleccionadas que non ingresen a cota de inscrición antes do 18 de novembro de 2022, serán excluídas do concurso.

   Con motivo da situación en Ucrania, as alumnas e alumnos de nacionalidad Ucraniana quedan exentos do pago da cota de insrición.

 3. Lugar

  O Concurso se celebrará no Conservatorio Superior de Música de Vigo, rúa Manuel Olivié 23, Vigo.

 4. Probas

  O concurso constará de dúas roldas nas súas distintas categorías, excepto na categoría A da especialidade de Violín e Violonchelo, que constará dunha única rolda.

  1. A primeira rolda será considerada como eliminatoria, e como única na categoría "A" da especialidade de Violín e Violonchelo. Celebrarase entre os días 8, 9 e 10 decembro de 2022.
  2. A segunda será considerada como final, e celebrarase entre os días 10 e 11 de decembro de 2022.

  A rolda final soamente pasarán tres concursantes por categoría, salvo decisión do Xurado.

  Os participantes executarán as obras de memoria.

  É obrigatoria a execución do repertorio acompañado polo piano, cando as características da obra o requiran.

  No momento da súa actuación, os concursantes entregarán a un membro da organización unha copia das partituras das obras a interpretar.

  O Xurado resérvase o dereito de facer interpretar parcialmente as obras presentadas e, de interrompelas en caso de consideralo oportuno.

  É condición indispensable cumprir as normas do programa establecido, así como, de maneira inescusábel, os tempos asignados para as interpretacións, que serán dun máximo de:

  1. 15 minutos para a categoría A e B.
  2. 20 minutos para as categorías C e D.

  No caso de que o programa proposto polo participante supere dito límite de tempo, o xurado indicará o participante a parte da obra que debe suprimir na súa interpretación.

  Unha vez presentado o programa na inscripción non se aceptará ningún cambio no programa proposto. Igualmente non se admitirá alteración da orde proposta da interpretación desas obras, nin dentro da misma rolda nin entre roldas.

  As audicións serán públicas e retransmitidas por streaming a través da nosa páxina de Facebook.

  A orde de actuación será determinada, para tódolos instrumentos, para tódalas categorías e, para tódalas roldas segundo os apelidos dos participantes por orde alfabético, previo sorteo da letra de inicio do alfabeto. El sorteo terá lugar o primeiro día de celebración do concurso.

  Repertorio

  • Categoria A: (Ata 12 anos)

   • Dúas obras de diferentes caracteres e estilo.

  • Categoria B: (Ata 15 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Dúas obras de diferentes carácteres e estilos.

   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto ou Sonata, ca súa respectiva cadenza, se a tivese.
    • Unha obra á libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria C: (Ata 18 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Violín, Viola e Violonchelo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.
    • Unha obra á libre elección do concursante, distinta da anterior.
   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto ou Sonata, ca súa cadenza, se a tivese.
    • Unha obra á libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria D: (Ata 22 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Violín, Viola e Violonchelo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.
    • Unha obra á libre elección do concursante, distinta da anterior.
    • Contrabaixo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Sonata o Suite de J. S. Bach ou de Hans Friba.
    • Unha obra á libre elección do concursante, distinta da anterior.
   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto ou Sonata, ca súa cadenza, se a tivese.
    • Unha obra á libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
   • Nota: Entenderase como unha única obra os distintos movementos da mesma.

 5. Premios

  Categoría A:

  Tres premios: un primeiro premio dotado con 200 €; un segundo premio, dotado con 100 € e un Premio ó interprete menor de dez anos, sen dotación económica. Cada un deles con seu correspondente diploma.

  Categoría B:

  Dous premios: un primeiro premio dotado con 300 €, e un segundo premio, dotado con 150 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Categoría C e D:

  Dous premios: un primeiro premio dotado con 400 €, e un segundo premio, dotado con 200 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Sen prexuízo do anterior o xurado poderá conceder calquera mención especial, que considere oportuna.

  Ademais ós finalistas de cada unha das categorías faráselles entrega de diploma acreditativo de tal condición.

  Os premios económicos están suxeitos as correspondentes retencións do IRPF.

 6. Xurado

  Será designado pola Asociación Galega de Instrumentos de Corda. A súa composición farase pública ó inicio das probas.

  A resolución do xurado será inapelable.

  A interpretación e integración de calquera dúbida ou lagoa, que se formulase ou existise nestas bases, corresponderá única e exclusivamente ó xurado nomeado para o concurso.

 7. Outras disposicións

  A Asociación Galega de Instrumentos de Corda resérvase tódolos dereitos exclusivos de gravación, filmación, ou calquera outro tipo de reprodución de imaxe, así como a de cesión ou difusión sobre as imaxes, ou partes destas, nas que interveñan os concursantes e, poderá utilizar esas imaxes, ou partes destas, en tódolos países do mundo sen limitación nin xeográfica nin temporal de ningunha clase.

  Os participantes, polo feito de inscribirse, aceptan as bases expostas para este concurso, e quedan obrigados a participar na totalidade das probas establecidas, nas datas e horarios que a organización estableza, dentro das que se sinalan para a celebración do Concurso. A falta de asistencia a algunha das probas provocará a eliminación do participante.

  Os concursantes que resulten premiados teñen a obriga INELUDIBLE de asistir á cerimonia de entrega de premios, agás por causa xustificada aprobada polo xurado, e deben aceptar o premio na súa integridade. No caso de non asistir á devandita cerimonia, ou non aceptar o premio na súa integridade, entenderase que renuncian o premio obtido.

  Protección de Datos de Carácter Persoal (en adiante, LOPD).- Os datos de carácter persoal serán tratados e protexidos segundo á Lei Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (ou a Lei que a substitúa) e a súa normativa de desenvolvemento, e o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo a protección das persoas físicas no que respecta o tratamento de datos persoais e a la libre circulación de estes datos e polo que se derroga la Directiva 95/46/CE. Os datos de carácter persoal (incluídos fotografías, documentos de identidade e imaxes) que os concursantes envíen quedarán incorporados a un ficheiro automatizado propiedade de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, sendo empregados unicamente con fins propios da actividade da Asociación. Conforme á LOPD, vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso diríxase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, rúa Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.

Descargar autorización para menores de 18 anos

  LA CELEBRACIÓN DEL XI CONCURSO DE CORDA CIDADE DE VIGO COINCIDE CON LA ÉPOCA DE LA NAVIDAD EN LA CIUDAD, Y LA OCUPACIÓN HOTELERA EN ESAS FECHAS ES MUY ALTA, POR ESO DESDE LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO OS ACONSEJAMOS QUE HAGÁIS VUESTRA RESERVA DE HOTEL LO ANTES POSIBLE.

 1. Categorías

  En el concurso podrán participar todos los nuevos violinistas, violistas, violonchelistas y contrabajistas que cursen o cursaran estudios de música en instituciones de educación musical públicas o privadas de España o Portugal, en las categorías siguientes.

  • Grupo A*: hasta 12 años.
  • Grupo B: hasta 15 años.
  • Grupo C: hasta 18 años.
  • Grupo D: hasta 22 años.

  *La categoría "A" se limita única y exclusivamente a las especialidades de Violín y Violonchelo.

  En el instrumento de Viola existirán solo las categorías C y D.

  En el instrumento de Contrabajo existirá una única categoría, la D.

  La edad límite, para participar en cada categoría será la que tenga el participante el día 08/12/2022.

  No se podrán presentar al concurso aquellos violinistas, violistas, violonchelistas o contrabajistas que obtuviesen un primer premio en alguna edición anterior (en la misma categoría), de este concurso, o de los “Concurso de Violín”, o de “Violín e Violonchelo”, o de “Violín, Violonchelo e Viola Cidade de Vigo”.

  El participante que ganase con anterioridad, alguna de las categorías, y participe en la categoría siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, no podrá interpretar de nuevo ninguna de las obras que interpretó con anterioridad, en la edición en la que obtuviese el premio.

 2. Presentación de solicitudes

  Las personas interesadas en participar en el concurso deben cumplimentar y enviar el boletin de preinscripción que consta en la página web: agic.org.es. Dicha preinscripción podrá ser realizada hasta las 24:00 horas del día 31 de octubre de 2022.

  A la solicitud de preinscripción debe acompañarse la siguiente documentación imprescindible:

  1. Documentación a aportar:

   • Copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte del participante. En el caso de ser el participante un menor de edad, deberá acompañarse, debidamente cumplimentada y firmada, la autorización materna/paterna, y, copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte del progenitor que firme la autorización.
   • Datos de contacto, incluyendo teléfono móvil y correo electrónico de uso habitual.
   • Una fotografía del participante, obtenida en el año 2022.
   • Repertorio de las obras elegidas. (Título, compositor, y duración aproximada).
   • Una grabación con alguna interpretación reciente del participante. Esta grabación estará identificada con el nombre del intérprete y obras interpretadas. La grabación se adjuntará en formato mp4. Esta grabación no podrá exceder los siete minutos de duración.

   En ningún caso se devolverá la documentación presentada.

   En el caso de cualquier incidencia referida a la documentación solicitada, contactar con el mail: info@agic.org.es.

  2. Proceso de selección de las personas peinscritas

   Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se procederá a la selección de los participantes basándose en la documentación presentada.

   Se comunicará a las personas preinscritas el resultado de dicha selección hasta el 7 de noviembre de 2022, éste incluido, a través de la dirección de correo electrónico que proporcionaron en el formulario de preinscrición.

  3. Cuota de inscripción.

   Los concursantes seleccionados para participar en el concurso presentarán, de forma electrónica a través del correo electrónico info@agic.org.es, antes del 18 de noviembre de 2022 el justificante de haber abonado la cantidad de 60 Euros, en concepto de cuota de inscripción, en la cuenta: ES90 2080 5000 6930 4032 3560 de ABANCA a nombre de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. En dicho ingreso deberán hacer constar de forma inexcusable:

   • a) Concepto: cuota inscripción Concurso de Corda “Cidade de Vigo” 2022.
   • b) Nombre del Concursante.

   Para las transferencias realizadas desde Portugal, deberán añadir el Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

   En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción.

   Las personas seleccionadas que no hayan ingresado la cuota de inscripción antes del 18 de noviembre de 2022, serán excluidas del concurso.

 3. Lugar

  El Concurso se celebrará en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, rúa Manuel Olivié 23, Vigo.

 4. Pruebas

  El concurso constará de dos rondas en sus distintas categorías, excepto en la categoría A de las especialidades de Violín y Violonchelo, que constará de una única ronda.

  1. La primera ronda será considerada como eliminatoria, y como única en la categoría A de las especialidades de Violín y Violonchelo. Se celebrarán entre los días 8, 9 y 10 diciembre de 2022.
  2. La segunda será considerada como final, y se celebrará entre los días 10 y 11 de diciembre de 2022.

  A la ronda final solamente pasarán tres concursantes por categoría, salvo decisión del Jurado.

  Los participantes ejecutarán las obras de memoria.

  Es obligatoria la ejecución del repertorio acompañado por el piano, cuando las características de la obra lo requieran.

  En el momento de su actuación, los concursantes entregarán a un miembro de la organización una copia de las partituras de las obras a interpretar.

  El Jurado se reserva el derecho de hacer interpretar parcialmente las obras presentadas y, de interrumpirlas en caso de considerarlo oportuno.

  Es condición indispensable cumplir las normas del programa establecido, así como, de manera inexcusable, los tiempos asignados para las interpretaciones, que serán de un máximo de:

  1. 15 minutos para la Categoria A y B.
  2. 20 minutos para las Categorias C y D.

  En el caso de que el programa propuesto por el participante supere dicho limite de tiempo, el jurado indicará al participante la parte de la obra que debe suprimir de su interpretación.

  Una vez presentado el programa en la inscripción no se aceptarán cambios en el programa propuesto. Igualmente, no se admitirá alteración del orden propuesta de la interpretación de esas obras, ni dentro de la misma ronda ni entre rondas.

  Las audiciones serán públicas y retransmitidas por streaming a través de nuestra página de Facebook.

  El orden de actuación será determinado, para todos los instrumentos, para todas las categorías y, para todas las rondas según los apellidos de los participantes por orden alfabético, previo sorteo de la letra de inicio del alfabeto. El sorteo tendrá lugar el primer día de celebración del concurso.

  Repertorio

  • Categoria A: (Hasta 12 años)

   • Dos obras de diferentes caracteres y estilos.

  • Categoria B: (Hasta 15 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Dos obras de diferentes caracteres y estilos.

   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su respectiva cadenza, si la tuviese.
    • Una obra de libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria C: (Hasta 18 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Violín, Viola y Violonchelo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.
    • Una obra a libre elección del concursante, distinta de la anterior.
   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su cadenza, si la tuviese.
    • Una obra a libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria D: (Hasta 22 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Violín, Viola y Violonchelo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.
    • Unaa obra a libre elección del concursante, distinta de la anterior.
    • Contrabajo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Sonata o Suite de J. S. Bach o de Hans Friba.
    • Una obra a libre elección del concursante, distinta de la anterior.
   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su cadenza, si la tuviese.
    • Una obra a libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
   • Nota: Se entenderán como una única obra los distintos movimientos de la misma.

 5. Premios

  Categoría A:

  Tres premios: un primer premio dotado con 200 €; un segundo premio, dotado con 100 € y un Premio al interprete menor de diez años, sin dotación económica. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Categoría B:

  Dos premios: un primer premio dotado con 300 €, y un segundo premio, dotado con 150 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Categoría C y D:

  Dos premios: un primer premio dotado con 400 €, y un segundo premio, dotado con 200 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Sin perjuicio de lo anterior el jurado podrá conceder cualquier mención especial, que considere oportuna.

  Además a los finalistas de cada una de las categorías se les hará entrega de diploma acreditativo de tal condición.

  Los premios en metálico están sujetos a las correspondientes retenciones del IRPF.

 6. Jurado

  Será designado por la Asociación Galega de Instrumentos de Corda. Su composición se hará pública al inicio de las pruebas.

  El fallo del Jurado será inapelable.

  La interpretación e integración de cualquier duda o laguna, que se plantease o existiese en estas bases, corresponderá única y exclusivamente al jurado nombrado para el concurso.

 7. Otras disposiciones

  La Asociación Galega de Instrumentos de Corda se reserva todos los derechos exclusivos de grabación, filmación, o cualquier otro tipo de reproducción de imagen, así como la de cesión o difusión sobre las imágenes o partes de estas, en las que intervengan los concursantes y, podrá utilizar esas imágenes, o partes de estas, en todos los países del mundo sin limitación ni geográfica ni temporal de ninguna clase.

  Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan las bases expuestas para este concurso, y quedan obligados a participar en la totalidad de las pruebas establecidas, en las fechas y horarios que la organización establezca, dentro de las que se señalan para la celebración del Concurso. La falta de asistencia a alguna de las probas provocará la eliminación del participante.

  Los concursantes que resulten premiados tienen la obligación INELUDIBLE de asistir a la ceremonia de entrega de premios, agás por causa justificada aprobada por el jurado, y deben aceptar el premio en su integridad. En el caso de no asistir a dicha ceremonia, o no aceptar el premio en su integridad, se entenderá que renuncian al premio obtenido.

  Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).- Ls datos de carácter personal serán tratados y protegidos segundo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la substituya) y a su normativa de desenvolvimiento, e al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas no que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Los datos de carácter personal (incluidas fotografías, documentos de identidad e imágenes) que los concursantes envíen quedarán incorporados a un fichero automatizado propiedad de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, siendo empleados únicamente con fin propios da actividad de la Asociación. Conforme a la LOPD, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para eso diríjase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, rúa Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.

Descargar autorización para menores de 18 años