Cookies en Asociación Galega de Instrumentos de Corda
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies.

Octavo concurso cidade de Vigo

de violín, viola, violonchelo y contrabajo


Bases do concurso

 1. Categorías

  No concurso poderán participar tódolos novos violinistas, violistas, violonchelistas e contrabaixistas que cursen o cursaran estudos de música en institucións de educación musical públicas ou privadas de España ou Portugal, nas categorías seguintes.

  • Grupo A*: ata 12 anos.
  • Grupo B: ata 15 anos.
  • CGrupo C: ata 18 anos.
  • Grupo D: ata 22 anos.

  *A categoría “A” limítase única e exclusivamente á especialidade de Violín.

  A idade límite, para participar en cada categoría e tamén para obter o premio de menor de 10 anos, será a que teña o participante o día 28/11/2019.

  Non se poderán presentar no concurso aqueles violinistas, violonchelistas, violistas ou contrabaixistas que obtivesen un primeiro premio nalgunha edición anterior (na mesma categoría), de este concurso, ou dos concursos de "Violín”, “Violín e Violonchelo”, ou de “Violín, Violonchelo e Viola Cidade de Vigo”.

  O participante que gañase con anterioridade, nalgunha das categorías, e participe na categoría seguinte, dacordo co disposto no parágrafo anterior, non poderá interpretar de novo ningunha das obras que interpretou con anterioridade, na edición na que obtivese o premio.

 2. Presentación de solicitudes

  As persoas interesadas en participar no concurso deben cumprimentar e enviar o boletín de preinscrición que consta na web: agic.org.es. Dita preinscrición poderá ser realizada ata as 24:00 horas do día 5 de novembro do 2019.

  Coa solicitude de preinscrición debe achegarse a seguinte documentación imprescindible:

  1. Documentación a achegar:

   • Copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte. No caso de ser o participante un menor de idade, deberá acompañarse, debidamente cumprimentada e asinada, a autorización paterna, e copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte do proxenitor que asine a autorización.
   • Unha fotografía do participante, obtida no ano 2019.
   • Currículo Vitae (máximo unha páxina).
   • Repertorio das obras elixidas. (Título, compositor, e duración aproximada).
   • Unha gravación de video con algunha interpretación recente do participante. Esta gravación estará identificada co nome do intérprete e obras interpretadas. A grabación achegarase no formulario de preinscrición en formato mp4.

   En ningún caso se devolverá a documentación presentada.

  2. Proceso de selección das persoas preinscritas.

   Unha vez finalizado o prazo de preinscrición, realizarase a selección dos participantes baseándose na documentación presentada.

   Ata o 10 de novembro do 2019, este incluío, comunicarase ás persoas preinscritas o resultado de dita selección. A comunicación ós preinscritos realizarase, na dirección de correo electrónico que proporcionaron no formulario de preinscrición.

  3. Cota de inscrición.

   Os concursantes seleccionados para participar no concurso presentarán, de forma electrónica a través do email info@agic.org.es, antes do 15 de novembro do 2019, o xustificante de ter aboado a cantidade de 60 euros, en concepto de cota de inscrición, na conta: ES90 2080 5000 6930 4032 3560 de ABANCA a nome de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. En dito ingreso deberán facer constar de forma inescusable:

   • Concepto: a) cota inscrición Concurso de Corda “Cidade de Vigo” 2019.
   • b) Nome do Concursante

   Para as transferencias realizadas dende Portugal, deberán engadir o Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

   En ningún caso se devolverá a cota de inscrición.

   As persoas seleccionadas que non ingresen a cota de inscrición antes do 15 de novembro do 2019 serán excluídas do concurso.

 3. Lugar

  O Concurso celebrarase no Conservatorio Superior de Música de Vigo.

 4. Probas

  O concurso constará de dúas roldas nas súas distintas categorías, excepto na categoría A da especilidade de Violín, que constará dunha única rolda.

  1. A primeira rolda será considerada como eliminatoria, e como única na categoría A da especilidade de Violín.
  2. E a segunda será considerada como final.
  • A primera rolda celebrarase entre os días 28, 29 e 30 de novembro do 2019.
  • A segunda rolda, ou final, celebrarase entre os días 30 de novembro e 1 de decembro de 2019.

  A orde de actuación será determinada, para tódolos instrumentos, para tódalas categorías, e para tódalas roldas a través dun sorteo sobre a base da orde alfabética. O sorteo terá lugar antes do inicio da primeira das eliminatorias.

  A rolda final soamente pasarán tres concursantes por categoría, salvo decisión do Xurado.

  Os participantes executarán as obras de memoria.

  Os participantes deben acudir cos seus pianistas acompañantes.

  No momento da súa actuación, os concursantes entregarán o Xurado unha copia das partituras das obras a interpretar.

  O Xurado resérvase o dereito de facer interpretar parcialmente as obras presentadas e de interrumpilas en caso de consideralo oportuno.

  É condición indispensable cumprir as normas do programa establecido, así como, de maneira inescusable, os tempos asignados para as interpretacións, que serán dun máximo de:

  1. 15 minutos para a categoría A.
  2. 20 minutos para as categorías B e C.
  3. 25 minutos para a categoría D.

  No caso de que o programa proposto polo participante supere dito límite de tempo, o xurado indicará o participante a parte da obra que debe suprimir na súa interpretación.

  As audicións serán públicas.

  Repertorio

  • Categoria A: (Ata 12 anos)

   • Dúas obras de diferentes caracteres e/ou estilo.

  • Categoria B: (Ata 15 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Dúas obras de diferentes caracteres e/ou estilos.

   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto ou Sonata, coa súa respectiva cadenza, se a tivese.
    • Unha obra á libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria C: (Ata 18 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Violín, Viola e Violonchelo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.
    • Unha obra a libre elección do concursante.
    • Contrabaixo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Sonata o Suite de J. S. Bach ou de Hans Friba.
    • Unha obra a libre elección do concursante.
   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto ou Sonata, coa súa cadenza, se a tivese.
    • Unha obra a libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria D: (Ata 22 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Violín, Viola e Violonchelo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.
    • Unha obra a libre elección do concursante.
    • Contrabaixo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Sonata o Suite de J. S. Bach ou de Hans Friba.
    • Unha obra a libre elección do concursante.
   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto ou Sonata, coa súa cadenza, se a tivese.
    • Unha obra a libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.

   Unha vez enviado o programa, só se poderán facer variacións no mesmo ata o día 15 de novembro do 2019.

 5. Premios

  Categoría A:

  Dous premios: Un para o gañador con 200 €, e un accésit, dotado con 100 €. Cada un deles co seu correspondente diploma. Ademais nesta categoría outorgarase un premio ó mellor intérprete menor de 10 anos, sempre e cando recaia nun participante que sexa distinto do gañador ou accésit; esta distinción non está dotada de cuantía económica, pero si terá un diploma acreditativo dese galardón.

  Categoría B:

  Dous premios: un para o gañador dotado con 300 €, e un accésit, dotado con 150 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Categoría C:

  Dous premios: un para o gañador dotado con 400 €, e un accésit, dotado con 200 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Categoría D:

  Dous premios: un para o gañador dotado con 500 €, e un accésit, dotado con 250 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Sen prexuízo diso o xurado poderá conceder calquera mención especial, que considere oportuna.

  Ademais ós finalistas de cada unha das categorías faráselles entrega de diploma acreditativo de tal condición.

  Os premios en metálico están suxeitos as correspondentes retencións do IRPF.

 6. Xurado

  Será designado pola Asociación Galega de Instrumentos de Corda.

  A composición do xurado farase pública ó inicio das probas.

  A resolución do xurado será inapelable.

  A interpretación e integración de calquera dúbida ou lagoa, que se formulase ou existise nestas bases, corresponderá única e exclusivamente ó xurado nomeado para o concurso.

 7. A Asociación Galega de Instrumentos de Corda resérvase tódolos dereitos exclusivos de grabación, filmación, ou calquera outro tipo de reprodución de imaxe, así como a de cesión ou difusión sobre as imaxes, ou partes destas, nas que interveñan os concursantes e, poderá utilizar esas imaxes, ou partes destas, en tódolos países do mundo sen limitación nin xeográfica nin temporal de ningunha clase.

 8. Os participantes, polo feito de inscribirse, aceptan as bases expostas para este concurso, e quedan obrigados a participar na totalidade das probas establecidas, nas datas e horarios que a organización estableza, dentro das que se sinalan para a celebración do Concurso. A falta de asistencia a algunha das probas provocará a eliminación do participante.

  Os concursantes que resulten premiados teñen a obriga de asistir á cerimonia de entrega de premios, agás por causa xustificada aprobada polo xurado, e deben aceptar o premio na súa integridade. No caso de non asistir á devandita cerimonia, ou non aceptar o premio na súa integridade, entenderase que renuncian o premio obtido.

 9. Protección de Datos de Carácter Persoal (en adiante, LOPD).- Os datos de carácter persoal serán tratados e protexidos segundo a Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (ou a Lei que a substitúa) e a súa normativa de desenvolvemento, e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento europeo e do Consello de 27 de abril do 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta o tratamento de datos persoais á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE. Os datos de carácter persoal (incluídos fotografías, documentos de identidade e imaxes) que os concursantes envíen quedarán incorporados a un ficheiro automatizado propiedade de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, sendo empregados unicamente con fins propios da actividade da Asociación. Conforme á LOPD, vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso diríxase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, rúa Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.

Descargar autorización para menores de 18 anos

 1. Categorías

  En el concurso podrán participar todos los jóvenes violinistas, violistas, violonchelistas y contrabajistas que cursen o hayan cursado estudios de música en instituciones de educación musical públicas o privadas de España o Portugal, en las categorías siguientes.

  • Grupo A*: hasta 12 años.
  • Grupo B: hasta 15 años.
  • Grupo C: hasta 18 años.
  • Grupo D: hasta 22 años.

  *La categoría A se limita única y exclusivamente a la especialidad de Violín.

  La edad límite, para participar en cada categoría y también para obtener el premio de menor de 10 años, es la que tenga el participante el día 28/11/2019.

  No se podrán presentar en el concurso aquellos violinistas, violonchelistas, violistas o contrabajistas que hubieran obtenido el primer premio en alguna edición anterior (en la misma categoría) de este concurso, o de los concursos de "Violín", de "Violín y Violonchelo", de "Violín, Violonchelo y Viola Cidade de Vigo".

  El participante que hubiese ganado con anterioridad, en alguna de las categorías, y participe en la categoría siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, no podrá interpretar de nuevo ninguna de las obras que hubiese interpretado con anterioridad en la edición en la que hubiese obtenido el premio.

 2. Presentación de solicitudes

  Las personas interesadas en participar en el concurso deben cumplimentar y enviar el boletín de preinscripción que consta en la web: agic.org.es. Dicha preinscripción podrá ser realizada hasta las 24:00 horas del día 5 de noviembre de 2019.

  A la solicitud de preinscripción debe acompañarse la siguiente documentación imprescindible:

  1. Documentación a aportar:

   • Copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte del participante. En el caso de ser el participante un menor de edad, deberá acompañarse, debidamente cumplimentada y firmada, la autorización paterna, y, copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte del progenitor que firme la autorización.
   • Una fotografía del participante, obtenida en el año 2019.
   • Currículum Vitae (máximo una página).
   • Repertorio de las obras elegidas. (Título, compositor, y duración aproximada).
   • Una grabación de video con alguna interpretación reciente del participante. Esta grabación estará identificada con el nombre del intérprete y obras interpretadas. La grabación se incluirá en el formulario de preinscripción en formato mp4.

   En ningún caso se devolverá la documentación presentada.

  2. Proceso de selección de las personas preinscritas.

   Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se realizará la selección de los participantes basándose en la documentación presentada.

   Hasta el 10 de noviembre de 2019, éste incluido, se comunicará a las personas preinscritas el resultado de dicha selección. La comunicación a los preinscritos se realizará en la dirección de correo electrónico que hubiesen proporcionado en el formulario de preinscripción.

  3. Cuota de inscripción.

   Los concursantes seleccionados para participar en el concurso presentarán, de forma electrónica a través del email info@agic.org.es, antes del 15 de noviembre de 2019 el justificante de haber abonado la cantidad de 60 euros, en concepto de cuota de inscripción, en la cuenta: ES90 2080 5000 6930 4032 3560 de ABANCA a nombre de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. En dicho ingreso deberán hacer constar de forma inexcusable:

   • a) Concepto: cuota inscripción Concurso de Corda “Cidade de Vigo” 2019.
   • b) Nombre del Concursante.

   Para las transferencias realizadas desde Portugal, deberán añadir el Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

   En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción.

   Las personas seleccionadas que no hayan ingresado la cuota de inscripción antes del 15 de noviembre de 2019 serán excluidas del concurso.

 3. Lugar

  El Concurso se celebrará en el Conservatorio Superior de Música de Vigo.

 4. Pruebas

  El concurso de constará de dos rondas en sus distintas categorías, excepto en la categoría A de la especialidad Violín, que constará de una única ronda.

  1. La primera ronda será considerada como eliminatoria, y como única en la categoría A de la especialidad de Violín.
  2. Y la segunda será considerada como final.
  • La primera ronda se celebrará entre los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2019.
  • La segunda ronda, o final, entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019.

  El orden de actuación será determinado, para todos los instrumentos, y para todas las categorías, y para todas las rondas a través de un sorteo sobre la base del orden alfabético. El sorteo tendrá lugar antes del inicio de la primera de las eliminatorias.

  A la ronda final solamente pasarán tres concursantes por categoría, salvo decisión del Jurado.

  Los participantes ejecutarán las obras de memoria.

  Los participantes deben acudir con sus pianistas acompañantes.

  En el momento de su actuación, los concursantes entregarán al Jurado una copia de las partituras de las obras a interpretar.

  El Jurado se reserva el derecho de hacer interpretar parcialmente las obras presentadas y de interrumpirlas en caso de considerarlo oportuno.

  Es condición indispensable cumplir las normas del programa establecido, así como, de manera inexcusable, los tiempos asignados para las interpretaciones (en cada una de las rondas), que serán de un máximo de:

  1. 15 minutos para la Categoria A.
  2. 20 minutos para las Categorias B y C.
  3. 25 minutos para la Categoria D.

  En el caso de que el programa propuesto por el participante supere dicho tiempo, el jurado indicará al participante la parte de la obra que debe suprimir de su interpretación.

  Las audiciones serán públicas.

  Repertorio

  • Categoria A: (Hasta 12 años)

   • Dos obras de diferentes caracteres y/o estilo.

  • Categoria B: (Hasta 15 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Dos obras de diferentes caracteres y/o estilos.

   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su respectiva cadenza, si la tuviese.
    • Una obra de libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria C: (Hasta 18 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Violín, Viola y Violonchelo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.
    • Cualquier otra obra a libre elección del concursante.
    • Contrabajo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Sonata o Suite de J. S. Bach o de Hans Friba.
    • Cualquier otra obra a libre elección del concursante.
   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su cadenza, si la tuviese.
    • Una obra de libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria D: (Hasta 22 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Violín, Viola y Violonchelo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.
    • Cualquier otra obra a libre elección del concursante.
    • Contrabajo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Sonata o Suite de J. S. Bach o de Hans Friba.
    • Cualquier otra obra a libre elección del concursante.
   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su cadenza, si la tuviese.
    • Una obra de libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.

   Una vez enviado el programa, solo se podrán hacer variaciones en el mismo hasta el día 15 de noviembre de 2019.

 5. Premios

  Categoría A:

  Dos premios: Uno para el ganador con 200 €, y un accésit, dotado con 100 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma. Además en esta categoría se otorgará un premio al mejor intérprete menor de 10 años, siempre y cuando recaiga en un participante que sea distinto del ganador o accésit; esta distinción no está dotada de cuantía económica, pero si tendrá un diploma acreditativo de ese galardón.

  Categoría B:

  Dos premios: uno para el ganador dotado con 300 €, y un accésit, dotado con 150 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Categoría C:

  Dos premios: uno para el ganador dotado con 400 €, y un accésit, dotado con 200 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Categoría D:

  Dos premios: uno para el ganador dotado con 500 €, y un accésit, dotado con 250 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Sin perjuicio de ello el jurado podrá conceder cualquier mención especial, que considere oportuna.

  Además a los finalistas de cada una de las categorías se les hará entrega de diploma acreditativo de tal condición.

  Los premios en metálico están sujetos a las correspondientes retenciones del IRPF.

 6. Jurado

  Será designado por la Asociación Galega de Instrumentos de Cuerda.

  La composición del jurado se hará pública al inicio de las pruebas.

  El fallo del Jurado será inapelable.

  La interpretación e integración de cualquier duda o laguna, que se plantease o existiese en estas bases, corresponderá única y exclusivamente al jurado nombrado para el concurso.

 7. La Asociación Galega de Instrumentos de Corda se reserva todos los derechos exclusivos de grabación, filmación, o cualquier otro tipo de reproducción de imagen, así como la de cesión o difusión sobre las imágenes, o partes de las mismas, en las que intervengan los concursantes y, podrá utilizar esas imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación ni geográfica ni temporal de ninguna clase.

 8. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan las bases expuestas para este concurso, y quedan obligados a participar en la totalidad de las pruebas establecidas, en las fechas y horarios que la organización establezca, dentro de las que se señalan para la celebración del Concurso. La inasistencia a alguna de las pruebas provocará la eliminación del participante.

  Los concursantes que resulten premiados tienen obligación de asistir a la ceremonia de entrega de premios, excepto por causa justificada aprobada por el jurado, y deben aceptar el premio en su integridad. En el caso de no asistir a dicha ceremonia, o no aceptar el premio en su integridad, se entenderá renunciado el premio obtenido.

 9. Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).- Los datos de carácter personal serán tratados y protegidos según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Los datos de carácter personal (incluidos fotografías, documentos de identidad e imágenes) que los concursantes envíen quedarán incorporados a un fichero automatizado propiedad de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, siendo empleados únicamente con fines propios de la actividad de la Asociación. Conforme a la LOPD, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello diríjase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, calle Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.

Descargar autorización para menores de 18 años