Cookies en Asociación Galega de Instrumentos de Corda
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies.

Décimo concurso cidade de Vigo

de violín, viola, violonchelo y contrabajo


Bases do concurso

 1. Categorías

  No concurso poderán participar tódolos novos violinistas, violistas, violonchelistas e contrabaixistas que cursen o cursaran estudos de música en institucións de educación musical públicas ou privadas de España ou Portugal, nas categorías seguintes.

  • Grupo A*: ata 12 anos.
  • Grupo B: ata 15 anos.
  • Grupo C: ata 18 anos.
  • Grupo D: ata 22 anos.

  *A categoría “A” limitase única e exclusivamente ás especialidades de Violín e Violonchelo.

  Nos instrumentos de Viola e Contrabaixo existirán só as categorías C e D..

  A idade límite, para participar en cada categoría será a que teña o participante o día 03/12/2021.

  Non se poderán presentar no concurso aqueles violinistas, violistas, violonchelistas ou contrabaixistas que obtivesen un primeiro premio nalguna edición anterior (na mesma categoría), de este concurso, ou dos “Concurso de Violín”, ou de “Violín e Violonchelo”, ou de “Violín, Violonchelo e Viola Cidade de Vigo”.

  O participante que gañase con anterioridade, nalguna das categorías, e participe na categoría seguinte, dacordo co disposto no parágrafo anterior, non poderá interpretar de novo ningunha das obras que interpretou con anterioridade, na edición na que obtivese o premio.

 2. Presentación de solicitudes

  As persoas interesadas en participar no concurso deben cumprimentar e enviar o boletín de preinscrición que consta na páxina web: http://www.agic.org.es/. . Dita preinscrición poderá ser realizada ata as 24:00 horas do día 31 de outubro de 2021.

  Á solicitude de preinscrición debe acompañarse a seguinte documentación imprescindible:

  1. Documentación a achegar:

   • Copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte. No caso de ser o participante un menor de idade, deberá acompañarse, debidamente cumprimentada e firmada, a autorización paterna, e, copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte do proxenitor que firme a autorización.
   • Datos de contacto, incluíndo teléfono móbil e correo electrónico de uso habitual.
   • Certificado de vacinación contra a COVID-19 no caso de telo. Para os aspirantes que non estean vacinados no momento de celebración do concurso, someteranse a un test rápido de antíxenos.
   • Unha fotografía do participante, obtida no ano 2021.
   • Currículum Vitae (máximo unha páxina).
   • Repertorio das obras elexidas. (Título, compositor, e duración aproximada).
   • Unha gravación con algunha interpretación recente do participante. Esta gravación estará identificada co nome do intérprete e obras interpretadas. A gravación achegarase en formato mp4. Esta gravación non poderá exceder os dez minutos de duración.

   En ningún caso se devolverá a documentación presentada.

  2. Proceso de selección das persoas preinscritas e Protocolo COVID-19.

   Unha vez finalizado o prazo de preinscrición, procederase á selección dos participantes baseándose na documentación presentada. Por outra banda, do proceso de preselección só sairán 8 participantes para as categorías A e B, e 6 participantes para as categorías C e D de cada instrumento.

   Comunicarase ás persoas preinscritas o resultado de dita selección ata o 15 de novembro de 2021, éste incluido, a través da dirección de correo electrónico que proporcionaron no formulario de preinscrición.

   Protocolo COVID-19.

   Ademáis, e para respetar o protocolo COVID-19, non se poderán utilizar os pianos, a excepción dos pianistas acompañantes. En ningún caso se poderán intercambiar aulas.

   Os participantes deben acudir cos seus pianistas acompañantes e cun máximo de un familiar ou persoa acompañante en caso de ser menores de 15 anos.

   As audicións serán públicas vía streaming e poderán ser presenciais para un máximo de dous familiares ou acompañantes que terán señalizados os seus asentos e en ningún momento poderán estar sentados noutro sitio que non sexa o indicado.

   É obrigatorio o uso de mascarilla en todo o centro, inclusive durante a actuación.

  3. Cota de inscrición.

   Os concursantes seleccionados para participar no concurso presentarán, de forma electrónica a través do correo electrónico info@agic.org.es, antes do 20 de novembro de 2021, o xustificante de ter aboado a cantidade de 60 Euros, en concepto de cota de inscrición, na conta: ES90 2080 5000 6930 4032 3560 de ABANCA a nome de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. En dito ingreso deberán facer constar de forma inescusábel:

   • a) Concepto: cota inscrición Concurso de Corda “Cidade de Vigo” 2021.
   • b) Nome do Concursante

   Para as transferencias realizadas dende Portugal, deberán engadir o Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

   En ningún caso se devolverá a cota de inscrición.

   As persoas seleccionadas que non ingresen a cota de inscrición antes do 20 de novembro de 2021, serán excluidas do concurso.

 3. Lugar

  O Concurso se celebrará no Conservatorio Superior de Música de Vigo, rúa Manuel Olivié 23, Vigo.

  Protocolo COVID-19.

  Debido a alerta sanitaria producida pola COVID-19 o concurso poderá celebrarase de forma telemática por streaming dende a nosa páxina de Facebook: Asociación Galega de Instrumentos de Corda - AGIC.

 4. Probas

  O concurso constará de dúas roldas nas súas distintas categorías, excepto na categoría A da especialidade de Violín e Violonchelo, que constará dunha única rolda.

  1. A primeira rolda será considerada como eliminatoria, e como única na categoría "A" da especialidade de Violín e Violonchelo. Celebrarase entre os días 3, 4 e 5 decembro de 2021.
  2. A segunda será considerada como final, e celebrarase entre os días 5 e 6 de decembro de 2021.

  Protocolo COVID-19.

  A orde de actuación será determinada, para tódolos instrumentos, para tódalas categorías e, para tódalas roldas segundo os pianista acompañantes.

  En primer lugar intervendrán os interpretes do pianista acompañante, que acompañe o maior número de eles, e entre os interpretes o orde de intervención determinarase polo orde alfabetico, empezando pola letra “A”.

  No caso de caso varios pianistas acompañañen o mesmo número de interpretes o orde entre eles será igualmente polo orde alfabético, empezando pola letra “A”: e entre os seus interpretes rexirá a mesma regra.

  A rolda final soamente pasarán tres concursantes por categoría, salvo decisión do Xurado.

  Os participantes executarán as obras de memoria.

  É obrigatoria a execución do repertorio acompañado polo piano, cando as características da obra o requiran.

  No momento da súa actuación, os concursantes entregarán a un membro da organización unha copia das partituras das obras a interpretar.

  O Xurado resérvase o dereito de facer interpretar parcialmente as obras presentadas e, de interrompelas en caso de consideralo oportuno.

  É condición indispensable cumprir as normas do programa establecido, así como, de maneira inescusábel, os tempos asignados para as interpretacións, que serán dun máximo de:

  1. 15 minutos para a categoría A e B.
  2. 20 minutos para as categorías C e D.

  No caso de que o programa proposto polo participante supere dito límite de tempo, o xurado indicará o participante a parte da obra que debe suprimir na súa interpretación.

  As audicións serán públicas e retransmitidas por streaming a través da nosa páxina de Facebook.

  Repertorio

  • Categoria A: (Ata 12 anos)

   • Dúas obras de diferentes caracteres e estilo.

  • Categoria B: (Ata 15 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Dúas obras de diferentes carácteres e/ou estilos.

   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto ou Sonata, ca súa respectiva cadenza, se a tivese.
    • Unha obra á libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria C: (Ata 18 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Violín, Viola e Violonchelo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.
    • Unha obra á libre elección do concursante, distinta do anterior.
    • Contrabaixo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Sonata o Suite de J. S. Bach ou de Hans Friba.
    • Unha obra á libre elección do concursante, distinta do anterior.
   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto ou Sonata, ca súa cadenza, se a tivese.
    • Unha obra á libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria D: (Ata 22 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Violín, Viola e Violonchelo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.
    • Unha obra á libre elección do concursante, distinta do anterior.
    • Contrabaixo:

    • Dous movementos contrastantes dunha Sonata o Suite de J. S. Bach ou de Hans Friba.
    • Unha obra á libre elección do concursante, distinta do anterior.
   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun Concerto o Sonata, ca súa cadenza, se a tivese.
    • Unha obra á libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
   • Nota: Entenderase como unha única obra os distintos movementos da mesma.

 5. Premios

  Categoría A:

  Tres premios: Un para o gañador con 200 €; un accésit, dotado con 100 € e un Premio ó interprete menor de dez anos, sen dotación económica. Cada un deles con seu correspondente diploma.

  Categoría B:

  Dous premios: un para o gañador dotado con 300 €, e un accésit, dotado con 150 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Categoría C e D:

  Dous premios: un para o gañador dotado con 400 €, e un accésit, dotado con 200 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Sen prexuízo do anterior o xurado poderá conceder calquera mención especial, que considere oportuna.

  Ademais ós finalistas de cada unha das categorías faráselles entrega de diploma acreditativo de tal condición.

  Os premios económicos están suxeitos as correspondentes retencións do IRPF.

 6. Xurado

  Será designado pola Asociación Galega de Instrumentos de Corda. A súa composición farase pública ó inicio das probas.

  A resolución do xurado será inapelable.

  A interpretación e integración de calquera dúbida ou lagoa, que se formulase ou existise nestas bases, corresponderá única e exclusivamente ó xurado nomeado para o concurso.

 7. A Asociación Galega de Instrumentos de Corda resérvase tódolos dereitos exclusivos de gravación, filmación, ou calquera outro tipo de reprodución de imaxe, así como a de cesión ou difusión sobre as imaxes, ou partes destas, nas que interveñan os concursantes e, poderá utilizar esas imaxes, ou partes destas, en tódolos países do mundo sen limitación nin xeográfica nin temporal de ningunha clase.

 8. Os participantes, polo feito de inscribirse, aceptan as bases expostas para este concurso, e quedan obrigados a participar na totalidade das probas establecidas, nas datas e horarios que a organización estableza, dentro das que se sinalan para a celebración do Concurso. A falta de asistencia a algunha das probas provocará a eliminación do participante.

  Os concursantes que resulten premiados teñen a obriga INELUDIBLE de asistir á cerimonia de entrega de premios, agás por causa xustificada aprobada polo xurado, e deben aceptar o premio na súa integridade. No caso de non asistir á devandita cerimonia, ou non aceptar o premio na súa integridade, entenderáse que renuncian o premio obtido.

 9. Protección de Datos de Carácter Persoal (en adiante, LOPD).- Os datos de carácter persoal serán tratados e protexidos segundo á Lei Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (ou a Lei que a substitúa) e a súa normativa de desenvolvemento, e o Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo a protección das persoas físicas no que respecta o tratamento de datos persoais e a la libre circulación de estes datos e polo que se derroga la Directiva 95/46/CE. Os datos de carácter persoal (incluídos fotografías, documentos de identidade e imaxes) que os concursantes envíen quedarán incorporados a un ficheiro automatizado propiedade de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, sendo empregados unicamente con fins propios da actividade da Asociación. Conforme á LOPD, vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso diríxase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, rúa Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.

Descargar autorización para menores de 18 anos

 1. Categorías

  En el concurso podrán participar todos los jóvenes violinistas, violistas, violonchelistas y Contrabajistas que cursen o hayan cursado estudios de música en instituciones de educación musical públicas o privadas de España o Portugal, en las categorías siguientes.

  • Grupo A*: hasta 12 años.
  • Grupo B: hasta 15 años.
  • Grupo C: hasta 18 años.
  • Grupo D: hasta 22 años.

  *La categoría "A" se limita única y exclusivamente a las especialidades de Violín y Violonchelo.

  En los instrumentos de Viola e Contrabajo existirán solo las categorías C y D.

  La edad límite, para participar en cada categoría será la que tenga el participante el día 03/12/2021.

  No se podrán presentar en el concurso aquellos violinistas, violonchelistas o violistas que hubieran obtenido el primer premio en alguna edición anterior (en la misma categoría) de este concurso, o de los Concursos de Violín, o de Violín y Violonchelo, o de Violín, Violonchelo y Viola Cidade de Vigo.

  El participante que hubiese ganado con anterioridad, en alguna de las categorías, y participe en la categoría siguiente, de acuerdo con lo dispuesto el párrafo anterior, no podrá interpretar de nuevo ninguna de las obras que hubiese interpretado con anterioridad, en la edición en la que hubiese obtenido el premio

 2. Presentación de solicitudes

  Las personas interesadas en participar en el concurso deben cumplimentar y enviar el boletin de preinscripción que consta en la página web: agic.org.es. Dicha preinscripción podrá ser realizada hasta las 24:00 horas del día 31 de octubre de 2021.

  A la solicitud de preinscripción debe acompañarse la siguiente documentación imprescindible:

  1. Documentación a aportar:

   • Copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte del participante. En el caso de ser el participante un menor de edad, deberá acompañarse, debidamente cumplimentada y firmada, la autorización paterna, y, copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte del progenitor que firme la autorización.
   • Datos de contacto, incluyendo teléfono móvil y correo electrónico de uso habitual.
   • Certificado de vacunación contra la COVID-19 en el caso de tenerlo. Para los aspirantes que no estén vacunados en el momento de celebración del concurso, podrán ser sometidos a un test rápido de antígenos.
   • Una fotografía del participante, obtenida en el año 2021.
   • Currículum Vitae (máximo una página).
   • Repertorio de las obras elegidas. (Título, compositor, y duración aproximada).
   • Una grabación con alguna interpretación reciente del participante. Esta grabación estará identificada con el nombre del intérprete y obras interpretadas. La grabación se adjuntará en formato mp4. Esta grabación no podrá exceder los diez minutos de duración.

   En ningún caso se devolverá la documentación presentada.

  2. Proceso de selección das personas peinscritas e Protocolo COVID-19

   Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se procederá a la selección de los participantes basándose en la documentación presentada. Por otra parte, del proceso de preselección solo saldrán 8 participantes para las categorías A y B, y 6 participantes para las categorías C y D de cada instrumento.

   Se comunicará a las personas preinscritas el resultado de dicha selección hasta el 15 de noviembre de 2021, éste incluido, a través de la dirección de correo electrónico que proporcionaron no formulario de preinscrición.

   Protocolo COVID-19.

   Además, y para respetar el protocolo COVID-19, no se podrán utilizar los pianos, a excepción de los pianistas acompañantes. En ningún caso se podrán intercambiar aulas.

   Por otro lado, el centro non dispondrá de atriles para los aspirantes, por lo que en caso de necesitarlo deberán llevarlo.

   Los participantes deben acudir con sus pianistas acompañantes y con máximo de un familiar o persona acompañante en caso de ser menores de 15 años.

   Las audiciones serán públicas vía streaming y podrán ser presenciales para un máximo de dos familiares o acompañantes que tendrán señalizados sus asientos y en ningún momento podrán estar sentados en otro sitio que non sea el indicado.

   Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el centro, inclusive durante la actuación.

  3. Cuota de inscripción.

   Los concursantes seleccionados para participar en el concurso presentarán, de forma electrónica a través del correo electrónico info@agic.org.es, antes del 20 de noviembre de 2021 el justificante de haber abonado la cantidad de 60 Euros, en concepto de cuota de inscripción, en la cuenta: ES90 2080 5000 6930 4032 3560 de ABANCA a nombre de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. En dicho ingreso deberán hacer constar de forma inexcusable:

   • a) Concepto: cuota inscripción Concurso de Corda “Cidade de Vigo” 2021.
   • b) Nombre del Concursante.

   Para las transferencias realizadas desde Portugal, deberán añadir el Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

   En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción.

   Las personas seleccionadas que no hayan ingresado la cuota de inscripción antes del 20 de noviembre de 2021, serán excluidas del concurso.

 3. Lugar

  El Concurso se celebrará en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, rúa Manuel Olivié 23, Vigo.

  Protocolo COVID-19.

  Debido a la alerta sanitaria producida por la COVID-19 el concurso podrá celebrarse de forma telemática por streaming desde nuestra página de Facebook: Asociación Galega de Instrumentos de Corda - AGIC.

 4. Pruebas

  El concurso constará de dos rondas en sus distintas categorías, excepto en la categoría A de las especialidades de Violín y Violonchelo, que constará de una única ronda.

  1. La primera ronda será considerada como eliminatoria, y como única en la categoría A de las especialidades de Violín y Violonchelo. Se celebrarán entre los días 3, 4 y 5 diciembre de 2021.
  2. La segunda será considerada como final, y se celebrará entre los días 5 y 6 de diciembre de 2021.

  Protocolo COVID-19.

  El orden de actuación será determinado, para todo los instrumentos, para toda las categorías y, para toda las rondas según los pianistas acompañantes.

  En primer lugar intervendrán los interpretes del pianista acompañante, que acompañe el mayor número de ellos, y entre los interpretes el orden de intervención se determinara por el orden alfabético, empezando por la letra “A”.

  En el caso de caso de que varios pianistas acompañen el mismo número de intérpretes el orden entre ellos será igualmente por el orden alfabético, empezando por la letra “A”: e entre sus intérpretes regirá a misma regla.

  A la ronda final solamente pasarán tres concursantes por categoría, salvo decisión del Jurado.

  Los participantes ejecutarán las obras de memoria.

  Es obligatoria la ejecución del repertorio acompañado por el piano, cuando las características de la obra lo requieran.

  En el momento de su actuación, los concursantes entregarán a un miembro de la organización una copia de las partituras de las obras a interpretar.

  El Jurado se reserva el derecho de hacer interpretar parcialmente las obras presentadas y, de interrumpirlas en caso de considerarlo oportuno.

  Es condición indispensable cumplir las normas del programa establecido, así como, de manera inexcusable, los tiempos asignados para las interpretaciones (en cada una de las rondas), que serán de un máximo de:

  1. 15 minutos para la Categoria A y B.
  2. 20 minutos para las Categorias C y D.

  En el caso de que el programa propuesto por el participante supere dicho tiempo, el jurado indicará al participante la parte de la obra que debe suprimir de su interpretación.

  Las audiciones serán públicas y retransmitidas por streaming a través de nuestra página de Facebook.

  Repertorio

  • Categoria A: (Hasta 12 años)

   • Dos obras de diferentes caracteres y estilos.

  • Categoria B: (Hasta 15 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Dos obras de diferentes caracteres y estilos.

   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su respectiva cadenza, si la tuviese.
    • Una obra de libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria C: (Hasta 18 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Violín, Viola y Violonchelo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.
    • Cualquier otra obra a libre elección del concursante, distinta de la anterior.
    • Contrabajo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Sonata o Suite de J. S. Bach o de Hans Friba.
    • Cualquier otra obra a libre elección del concursante, distinta de la anterior.
   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su cadenza, si la tuviese.
    • Una obra de libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
  • Categoria D: (Hasta 22 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Violín, Viola y Violonchelo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.
    • Cualquier otra obra a libre elección del concursante, distinta de la anterior.
    • Contrabajo:

    • Dos movimientos contrastantes de una Sonata o Suite de J. S. Bach o de Hans Friba.
    • Cualquier otra obra a libre elección del concursante, distinta de la anterior.
   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su cadenza, si la tuviese.
    • Una obra de libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
   • Nota: Se entendera como una única obra los distintos movimientos de la misma.

 5. Premios

  Categoría A:

  Tres premios: Uno para el ganador con 200 €, y un accésit, dotado con 100 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Categoría B:

  Dos premios: uno para el ganador dotado con 300 €, y un accésit, dotado con 150 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Categoría C y D:

  Dos premios: uno para el ganador dotado con 400 €, y un accésit, dotado con 200 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Sin perjuicio de lo anterior el jurado podrá conceder cualquier mención especial, que considere oportuna.

  Además a los finalistas de cada una de las categorías se les hará entrega de diploma acreditativo de tal condición.

  Los premios en metálico están sujetos a las correspondientes retenciones del IRPF.

 6. Jurado

  Será designado por la Asociación Galega de Instrumentos de Cuerda. Su composición se hará pública al inicio de las pruebas.

  El fallo del Jurado será inapelable.

  La interpretación e integración de cualquier duda o laguna, que se plantease o existiese en estas bases, corresponderá única y exclusivamente al jurado nombrado para el concurso.

 7. La Asociación Galega de Instrumentos de Corda se reserva todos los derechos exclusivos de grabación, filmación, o cualquier otro tipo de reproducción de imagen, así como la de cesión o difusión sobre las imágenes, o partes de las mismas, en las que intervengan los concursantes y, podrá utilizar esas imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación ni geográfica ni temporal de ninguna clase.

 8. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan las bases expuestas para este concurso, y quedan obligados a participar en la totalidad de las pruebas establecidas, en las fechas y horarios que la organización establezca, dentro de las que se señalan para la celebración del Concurso. La inasistencia a alguna de las pruebas provocará la eliminación del participante.

  Los concursantes que resulten premiados tienen obligación de asistir a la ceremonia de entrega de premios, excepto por causa justificada aprobada por el jurado, y deben aceptar el premio en su integridad. En el caso de no asistir a dicha ceremonia, o no aceptar el premio en su integridad, se entenderá renunciado el premio obtenido.

 9. Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).- Los datos de carácter personal serán tratados y protegidos de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y sus normas de desarrollo, y Reglamento. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y sobre la libre circulación de dichos datos y deroga la Directiva 95/46 / CE. Los datos personales (incluidas fotografías, documentos de identidad e imágenes) que remitan los concursantes serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de la Asociación Gallega de Instrumentos de Cuerda, siendo utilizados únicamente para finalidades propias de la actividad de la Asociación. En virtud de la LOPD, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello, escriba a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, rúa Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.

Descargar autorización para menores de 18 años