Cookies en Asociación Galega de Instrumentos de Corda
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies.

Sexto concurso cidade de Vigo

de violín, viola y violonchelo


Bases do concurso

 1. Categorías

  No concurso poderán participar tódolos novos violinistas, violonchelistas e violistas que cursen ou cursaran estudios de música en institucións de educación musical públicas ou privadas de España ou Portugal, nas categorías seguintes.

  • Grupo A: ata 12 anos.
  • Grupo B: ata 15 anos.
  • Grupo C: ata 18 anos.
  • Grupo D: ata 22 anos.

  A idade límite é a que teña o participante a día 01/12/2017.

  Non se poderán presentar o concurso aqueles violinistas, violonchelistas ou violistas que obtivesen o primeiro premio nalgunha edición anterior (na mesma categoría), deste concurso.

  O participante que gañase con anterioridade, nalgunha das categorías, e participe na categoría seguinte, de acordo co disposto no parágrafo anterior, non poderá interpretar de novo ningunha das obras que interpretase con anterioridade, na edición na que obtivese o premio.

 2. Presentación de solicitudes

  As persoas interesadas en participar no concurso deben cubrir e enviar o formulario de preinscrición que consta na web: agic.org.es. A devandita inscrición poderá realizarse ata as 24:00 horas do día 31 de octubre de 2.017.

  1. Documentación a achegar:

   A solicitude irá acompañada da seguinte documentación imprescindible:

   • Copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte. No caso de ser o participante un menor de idade, deberá achegarse, debidamente cuberta e asinada, a autorización paterna, e copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte do proxenitor que asine a autorización.
   • Unha fotografía recentísima, do participante, tamaño carné.
   • Currículo Vitae (máximo unha páxina).
   • Repertorio das obras elixidas. (Título, compositor, e duración aproximada).
   • Unha gravación con algunha interpretación recente do participante. Esta gravación estará identificada co nome do intérprete e obras interpretadas. A gravación incluirase no formulario de preinscripción en formato mp3.

   En ningún caso se devolverá a documentación achegada.

  2. Proceso de selección das persoas inscritas.

   Unha vez finalizado o prazo de inscrición, realizarase a selección dos participantes tendo en conta a documentación achegada.

   O 10 de novembro de 2017 comunicarase ás persoas inscritas o resultado da devandita selección. A comunicación ós inscritos realizarase, na súa dirección de correo electrónico.

  3. Cota de inscrición.

   Os concursantes seleccionados para participar no concurso presentarán antes do 15 de novembro de 2017, o xustificante de abonar a cantidade de 60 Euros, en concepto de cota de inscrición, na conta: ES90 2080 5000 6930 4032 3560 de ABANCA a nome de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. No devandito ingreso deberán facer constar de forma inescusable:

   • Concepto: cota inscrición V Concurso de Violín, Viola e Violonchelo Cidade de Vigo.
   • Nome do Concursante

   Para as transferencias realizadas dende Portugal, deberán engadir o Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

   En ningún caso se devolverá a cota de inscrición.

   As persoas seleccionadas que non ingresen a cota de inscrición antes do 20 de novembro de 2016, serán excluídas do concurso.

 3. Lugar

  O Concurso celebrarase no Conservatorio Superior de Música de Vigo.

 4. Probas

  O concurso constará de dúas roldas:

  1. Primeira (eliminatoria)
  2. Segunda (final)
  • A primeira rolda celebrarase entre os días 1 e 2 /12/2017.
  • A segunda rolda, ou final, o día 3/12/2017.

  A orde de actuación fixarase, para todos os instrumentos e, para tódolos os grupos e, para ambas as dúas roldas a través dun sorteo, sobre a base da orde alfabética (e cara a diante), que terá lugar antes do inicio da primeira das eliminatorias.

  Á rolda final soamente pasarán tres concursantes por grupo, agas decisión unánime do tribunal.

  Os participantes executarán as obras de memoria.

  Os participantes deben acudir cos seus pianistas acompañantes.

  No momento da súa actuación, os concursantes entregarán ao xurado unha copia das partituras das obras a interpretar.

  O Xurado resérvase o dereito de facer interpretar parcialmente as obras presentadas e, de interrompelas en caso de consideralo oportuno.

  É condición indispensable cumprir as normas do programa establecido, así como, de xeito inescusable, os tempos asignados para as interpretacións, que serán dun máximo de:

  1. 15 minutos para o Grupo A.
  2. 20 minutos para os Grupos B e C.
  3. 25 minutos para o grupo D.

  As audicións serán públicas.

  Repertorio

  • Grupo A: (Ata 12 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Dúas obras de diferentes carácteres e/ou estilos.

   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun concerto.
    • Unha obra a libre elección do concursante.
  • Grupo B: (Ata 15 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Dúas obras de diferentes carácteres e/ou estilos.

   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun concerto, coa súa respectiva cadenza se a tivese.
    • Unha obra a libre elección do concursante.
  • Grupo C: (Ata 18 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.

    • Unha obra a libre elección do concursante.

   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun concerto, coa súa cadenza se a tivese.
    • Unha obra a libre elección do concursante.
  • Grupo D: (Ata 22 anos)

   • Primeira rolda (eliminatoria)

    • Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.

    • Unha obra a libre elección do concursante.

   • Segunda rolda (final)

    • Un movemento dun concerto, coa súa cadenza se a tivese.
    • Unha obra a libre elección do concursante.
 5. Premios

  Categoría A:

  Haberá dous premios: un para o gañador dotado con 200 €, e un accésit, dotado con 100 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Categoría B:

  Haberá dous premios: un para o gañador dotado con 300 €, e un accésit, dotado con 150 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Categorías C e D:

  Haberá dous premios: un para o gañador dotado con 400 €, e un accésit, dotado con 200 €. Cada un deles co seu correspondente diploma.

  Sen prexuízo diso o xurado poderá conceder calquera mención especial, que considere oportuna.

  Ademais ós finalistas de cada unha das categorías faráselles entrega de diploma acreditativo de tal condición.

  Os gañadores, do primeiro premio, das distintas categorías participarán nun concerto, como solistas, acompañados por unha Orquestra Sinfónica, no Concerto de apertura do Concurso da seguinte edición na que obtivesen o premio.

 6. Xurado

  Será designado pola Asociación Galega de Instrumentos de Corda.

  A composición do xurado farase pública ó inicio das probas.

  A resolución do xurado será inapelable.

  A interpretación e integración de calquera dúbida ou lagoa, que se formulase ou existise nestas bases, corresponderá única e exclusivamente ó xurado nomeado para o concurso.

 7. O concurso resérvase tódolos os dereitos exclusivos de gravación, filmación, ou calquera outro tipo de reprodución de imaxe, así como a de cesión ou difusión sobre as imaxes, ou partes destas, nas que interveñan os concursantes e, poderá utilizar esas imaxes, ou partes destas, en tódolos países do mundo sen limitación nin xeográfica nin temporal de ningunha clase.

 8. Os participantes, polo feito de inscribirse, aceptan as bases expostas para este concurso, e quedan obrigados a participar na totalidade das probas establecidas, nas datas e horarios que a organización estableza, dentro das que se sinalan para a celebración do Concurso. A falta de asistencia a algunha das probas provocará a eliminación do participante.

  Os concursantes que resulten premiados teñen a obriga de asistir á cerimonia de entrega de premios, agás por causa xustificada aprobada polo xurado, e deben aceptar o premio na súa integridade. No caso de non asistir á devandita cerimonia, ou non aceptar o premio na súa integridade, entenderase que renuncian o premio obtido.

 9. Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD).- Os datos de carácter persoal (incluídos fotografías, documentos de identidade e imaxes) que os concursantes envíen quedarán incorporados a un ficheiro automatizado propiedade de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, sendo empregados unicamente con fins propios da actividade da Asociación. Conforme á LOPD, vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso diríxase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, rúa Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.

Descargar autorización para menores de 18 anos

 1. Categorías

  En el concurso podrán participar todos los jóvenes violinistas, violonchelistas y violistas que cursen o hayan cursado estudios de música en instituciones de educación musical públicas o privadas de España o Portugal, en las categorías siguientes.

  • Grupo A: hasta 12 años.
  • Grupo B: hasta 15 años.
  • Grupo C: hasta 18 años.
  • Grupo D: hasta 22 años.

  La edad límite es la que tenga el participante a día 01/12/2017.

  No se podrán presentar en el concurso aquellos violinistas, violonchelistas o violistas que hubieran obtenido el primer premio en alguna edición anterior (en la misma categoría), de este concurso.

  El participante que hubiese ganado con anterioridad, en alguna de las categorías, y participe en la categoría siguiente, de acuerdo con lo dispuesto el párrafo anterior, no podrá interpretar de nuevo ninguna de las obras que hubiese interpretado con anterioridad, en la edición en la que hubiese obtenido el premio.

 2. Presentación de solicitudes

  Las personas interesadas en participar en el concurso deben cumplimentar y enviar el formulario de preinscripción que consta en la web: agic.org.es. Dicha inscripción podrá ser realizada hasta las 24:00 horas del día 31 de octubre de 2.017.

  1. Documentación a aportar:

   A la solicitud de inscripción debe acompañarse la siguiente documentación imprescindible:

   • Copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte. En el caso de ser el participante un menor de edad, deberá acompañarse, debidamente cumplimentada y firmada, la autorización paterna, y copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte del progenitor que firme la autorización.
   • Una fotografía recientísima, del participante, tamaño carnet.
   • Currículum Vitae (máximo una página).
   • Repertorio de las obras elegidas. (Título, compositor, y duración aproximada).
   • Una grabación con alguna interpretación reciente del participante. Esta grabación estará identificada con el nombre del intérprete y obras interpretadas. La grabación se adjuntará al formulario de preinscripción.

   En ningún caso se devolverá la documentación presentada.

  2. Proceso de selección de las personas inscritas.

   Una vez finalizado el plazo de inscripción, se realizará la selección de los participantes basándose en la documentación presentada.

   El 10 de noviembre de 2.017 se comunicará a las personas inscritas el resultado de dicha selección. La comunicación a los inscritos se realizará, en su dirección de correo electrónico.

  3. Cuota de inscripción.

   Los concursantes seleccionados para participar en el concurso presentarán antes del 15 de noviembre de 2017, el justificante de haber abonado la cantidad de 60 Euros, en concepto de cuota de inscripción, en la cuenta: ES90 2080 5000 6930 4032 3560 de ABANCA a nombre de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. En dicho ingreso deberán hacer constar de forma inexcusable:

   • Concepto: cuota inscripción V Concurso de Violín, Viola y Violonchelo Cidade de Vigo.
   • Nombre de Concursante.

   Para las transferencias realizadas desde Portugal, deberán añadir el Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

   En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción.

   Las personas seleccionadas que no hayan ingresado la cuota de inscripción antes del 20 de noviembre de 2016, serán excluidas del concurso.

 3. Lugar

  El Concurso se celebrará en el Conservatorio Superior de Música de Vigo.

 4. Pruebas

  El concurso constará de dos rondas:

  1. Primera (eliminatoria)
  2. Segunda (final)
  • La primera ronda se celebrará entre los días 1 y 2/12/2017.
  • La segunda ronda, o final, el día 3/12/2017.

  El orden de actuación será ordenada, para todos los instrumentos y, para todos los grupos y, para ambas rondas a través de un sorteo, sobre la base del orden alfabético (y hacia delante), que tendrá lugar antes del inicio de la primera de las eliminatorias.

  A la ronda final solamente pasarán tres concursantes por grupo, salvo decisión unánime del tribunal.

  Los participantes ejecutarán las obras de memoria.

  Los participantes deben acudir con sus pianistas acompañantes.

  En el momento de su actuación, los concursantes entregarán al jurado una copia de las partituras de las obras a interpretar.

  El Jurado se reserva el derecho de hacer interpretar parcialmente las obras presentadas y, de interrumpirlas en caso de considerarlo oportuno.

  Es condición indispensable cumplir las normas del programa establecido, así como, de manera inexcusable, los tiempos asignados para las interpretaciones, que serán de un máximo de:

  1. 15 minutos para el Grupo A.
  2. 20 minutos para los Grupos B y C.
  3. 25 minutos para el Grupos D.

  Las audiciones serán públicas.

  Repertorio

  • Grupo A: (Hasta 12 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Dos obras de diferentes caracteres y/o estilo.

   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un concierto.
    • Una obra a libre elección del concursante.
  • Grupo B: (Hasta 15 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Dos obras de diferentes caracteres y/o estilos.

   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un concierto, con su respectiva cadenza si la tuviere.
    • Una obra a libre elección del concursante.
  • Grupo C: (Hasta 18 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.

    • Una obra a libre elección del concursante.

   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un concierto, con su cadenza si la tuviere
    • Una obra a libre elección del concursante.
  • Grupo D: (Hasta 22 años)

   • Primera ronda (eliminatoria)

    • Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.

    • Una obra a libre elección del concursante.

   • Segunda ronda (final)

    • Un movimiento de un concierto, con su cadenza si la tuviere.
    • Una obra a libre elección del concursante.
 5. Premios

  Categoría A:

  Habrá dos premios: uno para el ganador dotado con 200 €, y un accésit, dotado con 100 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Categoría B:

  Habrá dos premios: uno para el ganador dotado con 300 €, y un accésit, dotado con 150 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Categorías C e D:

  Habrá dos premios: uno para el ganador dotado con 400 €, y un accésit, dotado con 200 €. Cada uno de ellos con su correspondiente diploma.

  Sin perjuicio de ello el jurado podrá conceder cualquier mención especial, que considere oportuna.

  Además a los finalistas de cada una de las categorías se les hará entrega de diploma acreditativo de tal condición.

  Los ganadores, del primer premio, de las distintas categorías participarán en un concierto, como solistas, acompañados por una Orquesta Sinfónica, en el Concierto de apertura del Concurso de la siguiente edición en la que hubiesen obtenido el premio.

 6. Jurado

  Será designado por la Asociación Galega de Instrumentos de Corda.

  La composición del jurado se hará pública al inicio de las pruebas.

  El fallo del Jurado será inapelable.

  La interpretación e integración de cualquier duda o laguna, que se plantease o existiese en estas bases, corresponderá única y exclusivamente al jurado nombrado para el concurso.

 7. El concurso se reserva todos los derechos exclusivos de grabación, filmación, o cualquier otro tipo de reproducción de imagen, así como la de cesión o difusión sobre las imágenes, o partes de las mismas, en las que intervengan los concursantes y, podrá utilizar esas imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación ni geográfica ni temporal de ninguna clase.

 8. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan las bases expuestas para este concurso, y quedan obligados a participar en la totalidad de las pruebas establecidas, en las fechas y horarios que la organización establezca, dentro de las que se señalan para la celebración del Concurso. La inasistencia a alguna de las pruebas provocará la eliminación del participante.

  Los concursantes que resulten premiados tienen obligación de asistir a la ceremonia de entrega de premios, excepto por causa justificada aprobada por el jurado, y deben aceptar el premio en su integridad. En el caso de no asistir a dicha ceremonia, o no aceptar el premio en su integridad, se entenderá renunciado el premio obtenido.

 9. Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).- Los datos de carácter personal (incluidos fotografías, documentos de identidad e imágenes) que los concursantes envíen quedarán incorporados a un fichero automatizado propiedad de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, siendo empleados únicamente con fines propios de la actividad de la Asociación. Conforme a la LOPD, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello diríjase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, calle Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.

Descargar autorización para menores de 18 años